พฤศจิกายน 2, 2016

How to organic

ออร์แกนิคคืออะไร

ออร์แกนิค คืออะไร
หลายคนคุ้นเคยกับคำว่า “ออร์แกนิค”
โดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพและใส่ใจในเรื่องอาหารการกินที่นิยมเลือกซื้อผักออร์แกนิคมาประกอบอาหาร
แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจและต้องการทราบ คำว่า ออร์แกนิค จริงๆแล้วคืออะไร
วันนี้เราจะมาหาคำตอบที่ถูกต้องกัน

ออร์แกนิค คืออะไร
คำว่า ออร์แกนิค
หากแปลตรงตัวจะหมายถึงสาขาวิชาเคมีที่ว่าด้วยเคมีอินทรีย์หรือการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
จากความหมาย ออร์แกนิค ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์
ซึ่งเป็นการปลูกโดยใช้วิธีควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น
การใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูก นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
ยังถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปโดยให้มีการเจือปนของสารเคมีน้อยที่สุด

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองจากองค์กรที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น
โดยมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนว่าได้รับรองจากประเทศใด หรือกลุ่มประเทศใด
หากไม่มีการรับรองผู้ผลิตไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่า ออร์แกนิคบนฉลากสินค้าเพื่อทำการโฆษณา

ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐาน
การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท
โดยขั้นตอนจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแหล่งเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว
การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง กระบวนการในการนำไปใช้หรือการแปรรูป
จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมา

ออร์แกนิค ดีและมีประโยชน์อย่างไร
1.ส่วนประกอบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลิตภัณฑ์ หรืออาหารออร์แกนิค
ไม่มีการนำสารสังเคราะห์ใดๆมาใช้ในทุกขั้นตอน ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2.ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต ออร์แกนิคเกิดจากระบบนิเวศน์ที่สมดุล
ทุกขั้นตอนในการผลิตช่วยลดมลพิษให้กับธรรมชาติ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งระบบมีความสมบูรณ์
3.ออร์แกนิคมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเรา
เพราะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายที่มีสารเคมีเป็นสาเหตุหลัก
4.ออร์แกนิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม
เป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ
5.ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีหลากหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ของสด เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
เครื่องสำอาง โดยหลักๆแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100 %
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 95 %
ซึ่งทั้งสองประเภทจะติดป้ายระบุรายละเอียดส่วนผสมและวิธีการผลิตไว้อย่างละเอียด
โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากลติดกำกับไว้ด้วย

เครดิต :  http://lux.co.th/th/

Tip, Tips
About admin

CONTACT US
PBBC INTERTRADE CO., LTD. 530 Soi Sathupradit 58 Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 Tel. 02-683-8872-4 Fax. 02-683-8872-4 Ext. 100 Email. info@pbbcintertrade.com
Cart